Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro úpravu účasti dítěte na táboře v roce 2019

Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)) a použijí se pro utváření obsahu smlouvy, na jejímž základě je nezletilé dítě rodiči či zákonnými zástupci vysláno na letní tábor, který pořádá spolek Děti a příroda z.s. (dále jen „táborová smlouva“).

Základní náležitosti smluvního vztahu jsou utvářeny řádně vyplněnou přihláškou pro účast dítěte na táboře, ve zbylé části tohoto smluvního vztahu se použijí tyto obchodní podmínky a právní řád České republiky.

Podpisem Smlouvy nebo jejího dodatku zákonný zástupce dítěte stvrzuje, že se seznámil se zněním příslušných těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) a dalších smluvních dokumentů a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.

 

 

I. Identifikace smluvních stran

Pořadatel tábora:
Děti a příroda z.s.
IČ: 05442010
se sídlem: Dolní újezd č.p. 126, PSČ: 751 23
bankovní spojení: 2801089139 / 2010
email: detiapriroda@seznam.cz, info@deti-priroda.cz
internetové stránky: www.deti-priroda.cz
zastoupený: Martinem Polákem, předsedou spolku (jediný člen statut. orgánu)
na straně jedné, dále jen jako „spolek

 

Dětský účastník tábora a jeho zákonní zástupci:

Táborová smlouva se uzavírá mezi zákonným zástupcem nezletilého dítěte, který je podepsaný na přihlášce na tábor nezletilého dítěte. Smluvní stranou se stává zákonný zástupce nezletilého dítěte, nikoliv nezletilé dítě.

Táborová smlouva je smlouva uzavřená ve prospěch třetí osoby – nezletilého dítěte.

 

II. Tábor

1. Spolek v roce 2019 pořádá letní tábor pro děti s názvem „Na pytlácké stezce“.
2. Tábor se pořádá ve dnech 27. července 2019 až 9. srpna 2019 na táborové základně v obci Malá Bystřice.
a. Korespondenční adresa: Malá Bystřice č.p. 172, PSČ: 756 27 okres Vsetín
b. GPS souřadnice: 49.3892333N, 18.0611500E
c. Hyperaktivní odkaz na mapy: ZDE
3. V průběhu tábora je pro dětské účastníky zajištěn herní a vzdělávací program, ubytování v chatkách, pravidelná strava z táborové kuchyně, výlety, hodnotné ceny. Na bližší podmínky je možné se dotázat u vedení spolku.
4. Tábora se mohou účastnit nezletilé děti ve věkovém rozmezí od 6 let (včetně) do 14 let (včetně). Spolek v odůvodněných případech může učinit výjimku z tohoto pravidla.

 

 

III. Uzavření smlouvy

1. Návrh na uzavření táborové smlouvy může zákonný zástupce nezletilého dítěte učinit prostřednictvím řádně vyplněné a tímto zákonným zástupcem vlastnoručně podepsané přihlášky na tábor, která je zveřejněna na internetových stránkách spolku (dále jen „přihláška“).
2. Takto vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné, coby návrh na uzavření táborové smlouvy, spolku doručit. Může se tak stát:
a. poštovním doručením přihlášky do místa sídla spolku nebo
b. zasláním fotokopie řádně vyplněné a podepsané přihlášky na elektronickou adresu detiapriroda@seznam.cz.
3. Spolek může nabídku na uzavření táborové smlouvy v podobě zaslané přihlášky přijmout akceptací této přihlášky, kterou učiní elektronicky z elektronické adresy detiapriroda@seznam.cz, info@deti-priroda.cz nebo pravnik@deti-priroda.cz na elektronickou adresu zákonného zástupce nezletilého dítěte, která je v přihlášce uvedená v kolonce Kontaktní email pro účely komunikace. Tato emailová adresa slouží jako prioritní adresa pro komunikaci spolku se zákonnými zástupci dítěte.
4. Akceptací přihlášky ze strany spolku dle předchozího odstavce je táborová smlouva uzavřena.
5. Spolek akceptuje přihlášky zpravidla do následujícího pracovního dne, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne přijetí přihlášky (v případě poštovního doručení běží tato doba od vhození přihlášky do poštovní schránky spolku, v případě elektronického doručování fotokopie přihlášky pak od chvíle, kdy je fotokopie přihlášky doručena do emailové schránky spolku).
6. V případě, že spolek akceptuje přihlášku po uplynutí doby dle předchozího odstavce, má spolek za to, že zákonný zástupce si přeje být pozdní akceptací přihlášky vázán, pokud bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, nevyjádří s pozdní akceptací nesouhlas. Nesouhlas je možné vyjádřit na elektronickou adresu spolku detiapriroda@seznam.cz.
7. Spolek nemá povinnost přihlášku akceptovat.
8. Spolek má za to, že podání přihlášky nezletilého dítěte na tábor je takovým výkonem rodičovské odpovědnosti, kterou dle § 876 odst. 1 občanského zákoníku vykonávají oba rodiče ve shodě. Zasláním vyplněné a podepsané přihlášky stvrzuje podepsaný rodič (zákonný zástupce), že záležitost vyslání dítěte a jeho pobyt na táboře probral s druhým rodičem (zákonným zástupcem) a tento s vysláním dítěte na tábor a jeho pobytem souhlasí. Toto ustanovení obchodních podmínek se neuplatní v případech, kdy nezletilé dítě má jen jednoho zákonného zástupce nebo druhý zákonný zástupce je ve výkonu rodičovské odpovědnosti omezen, nebo je ji zbaven.
9. V případě, že rodič podepsaný na přihlášce poruší svoji povinnost dle předchozího odstavce, nenese spolek z této skutečnosti žádné následky.
10. V případě naplnění kapacity dětských účastníků tábora spolek zpravidla informuje zákonného zástupce, který zaslal přihlášku, že je kapacita naplněna, a nabídne mu možnost náhradnictví. Náhradnictví spočívá v tom, že v případě uvolnění kapacity na táboře spolek informuje zákonného zástupce, který s náhradnictvím projevil souhlas, že se na táboře uvolnilo místo a dotáže se, zda trvá jeho zájem na uzavření táborové smlouvy. Nevysloví-li takový zákonný zástupce s tímto postupem nesouhlas na elektronickou adresu spolku detiapriroda@seznam.cz do 5 pracovních dnů, pak platí, že je táborová smlouva uzavřena.
11. Společně s přihláškou je spolku třeba zaslat následující dokumenty, jinak nebude přihláška považována za řádně vyplněnou:
a. naskenovaný průkaz pojištěnce nezletilého dítěte,
b. posudek o zdravotní způsobilosti účasti dítěte na táboře od obvodního lékaře nezletilého dítěte, který nesmí být v den nástupu dítěte na tábor starší než 2 měsíce (tento posudek je nutné odevzdat nejpozději do 30. 6. 2019).

 

IV. Začátek a konec tábora

1. Na přihlášce podepsaný rodič je povinen zajistit, aby v den začátku tábora, tj. dne 27. 7. 2019, bylo dítě, které se dle přihlášky má účastnit tábora, nejdříve v 16:00 a nejpozději v 18:00 přítomno na táborové základně.
2. Na přihlášce podepsaný rodič nebo druhý zákonný zástupce je povinen si dítě, které se účastní tábora, vyzvednou poslední den tábora, tj. 9. 8. 2019, na táborové základně nejdříve v 13:00 a nejpozději v 17:00.
3. V případě, že si nezletilé dítě na táboře bude vyzvedávat jiná osoba, než jeho zákonný zástupce uvedený v přihlášce, je nutné tuto skutečnost spolku oznámit nejpozději v den příjezdu dítěte na tábor prostřednictvím odevzdaného formuláře pro vyzvednutí dítěte z tábora jinou osobou než zákonným zástupcem. Pakliže nutnost vyzvednutí dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem nastane v průběhu tábora, spojí se zákonný zástupce dítěte se spolkem a požádá jej o udělení výjimky společně s dodáním uvedeného formuláře. Spolek této žádosti může vyhovět.
4. V den začátku tábora se zákonný zástupce dostaví s dítětem a dítě odevzdá pověřenému táborovému pracovníku spolku společně s:
a. vhodným oblečením a jiným vybavením na dvoutýdenní letní pobyt na táboře (seznam věcí bude rodičům zaslán před konáním tábora),
b. prohlášením zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti dítěte s datem nástupu dítěte na tábor (27. 7. 2019),
c. formulář pro vyzvednutí dítěte z tábora jinou osobou než zákonným zástupcem, pokud dítě z tábora má vyzvedávat jiná osoba, než zákonný zástupce.
5. Spolek nemá povinnost vydat dítě jiné osobě, než jeho zákonnému zástupci, pokud v souladu s čl. IV. odst. 3 těchto podmínek zákonný zástupce dítěte spolku nejpozději první den tábora nedodá formulář pro vyzvednutí dítěte z tábora jinou osobou než zákonným zástupcem.
6. Táborová smlouva je smlouva uzavřená na dobu určitou, která odpovídá době trvání tábora.

 

V. Další práva a povinnosti a sankce

1. Zákonný zástupce nezletilého dítěte je povinen zajistit, aby dítě v průběhu tábora dodržovalo pokyny táborových pracovníků spolku, aby dodržovalo zásady slušnosti a další nezbytná pravidla, na jejichž dodržování má spolek významný zájem. Spolek tato pravidla upraví v táborovém řádu, který bude nezletilým dětem na táboře přístupný a bude jim vysvětlen. Jeho součástí je i denní rozvrh činností a pravidla kýženého chování.
2. Na přihlášce podepsaný zákonný zástupce nezletilého dítěte, které se má účastnit tábor, je povinen uhradit cenu za tábor uvedenou na přihlášce (dále jen „cena za tábor“) v době a v částce uvedené na přihlášce, a to na bankovní účet spolku č. 2801089139 / 2010 pod variabilním symbolem – rodným číslem nezletilého dítěte (bez uvedené lomítka).
3. V případě prodlení na přihlášce podepsaného zákonného zástupce nezletilého dítěte s povinností uhradit byť jen část ceny za tábor je tento povinný uhradit spolku úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné ceny za tábor denně za každý započatý den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný okamžikem prodlení, a to bez nutnosti předchozí výzvy.
4. V případě, že na přihlášce podepsaný zákonný zástupce dítěte neuhradí byť je část ceny za tábor ke dni 1. 7. 2019, je povinen spolku uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Mimo nárok na úhradu smluvní pokuty má spolek případný nárok na náhradu újmy, který v nároku na úhradu smluvní pokuty není zahrnut. Tato smluvní pokuta je splatná 5. 7. 2019 na bankovní účet spolku.
5. Zákonný zástupce dítěte je povinen nahradit újmu, které on nebo nezletilé dítě způsobí v průběhu tábora na majetku spolku či jiné osoby a na životě či zdraví osob, které se účastní tábora.
6. Není-li mezi zákonným zástupcem dítěte a spolkem písemně ujednáno jinak, nesmí si zákonný zástupce bez vypovězení táborové smlouvy na táboře vyzvednout dítě. Spolek se na výjimce z tohoto pravidla se zákonným zástupcem dítěte písemně dohodne zejména v odůvodněných případech daných rodinnými důvody (významná slavnostní událost či smuteční událost) či zdravotními důvody, které nebrání v dalším setrváním dítěte na táboře.
7. Spolek si vyhrazuje právo uschovat dětským účastníkům tábora mobilní telefony a případné cennosti, které jim umožní používat v denní dobu uvedenou v táborovém řádu.

 

VI. Ukončení táborové smlouvy

1. Táborová smlouva zaniká nejpozději uplynutím času – posledním dnem tábora.
2. Zákonný zástupce dítěte je se souhlasem druhého zákonného zástupce oprávněn kdykoliv v průběhu tábora táborovou smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. V takovém případě je povinen si nezletilé dítěte na táboře osobně vyzvednout. V případě takové výpovědi táborová smlouva zaniká s účinky k okamžiku oznámení výpovědi. Spolek nemá povinnost vrátit ani část uhrazené ceny za tábor a může požadovat po zákonných zástupcích dítěte náhradu škody z takové výpovědi vzniklou.
3. Spolek je oprávněn ukončit táborovou smlouvu jednostrannou výpovědí v následujících případech:
a. nezletilé dítě i přes předchozí upozornění opakovaně porušuje táborový řád hrubým způsobem, a to zejména tím, že používá v nikoliv omezené míře vulgarity vůči ostatním osobám, odmítne uposlechnout pokyny táborového pracovníka spolku,
b. nezletilé dítě poruší táborový řád zvlášť závažným způsobem, a to zejména tím že úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiné osoby, dopustí se činu svou povahou trestného činu či činu jinak trestného,2 úmyslně ohrozí nebo poškodí majetek jiné osoby v nikoli zanedbatelném rozsahu, či svévolně opustí táborovou základnu,
c. zákonný zástupce nezletilého dítěte podepsaný na přihlášce v ujednané době neuhradí cenu za tábor či její, byť zanedbatelnou, poměrnou část.
4. V případě výpovědi dle čl. VI. odst. 3 písm. a) a b) těchto obchodních podmínek je zákonný zástupce povinen dostavit se na táborovou základu pro účely převzetí dítěte. Ani v těchto případech spolek nemá povinnost vrátit ani část uhrazené ceny za tábor a může požadovat po zákonných zástupcích dítěte náhradu újmy z takové výpovědi vzniklou.
5. V případě, že si zákonný zástupce v průběhu tábora vyzvedne své nezletilé dítě, platí, že táborovou smlouvu vypověděl podle čl. VI. odst. 2 těchto podmínek, pokud v těchto podmínkách není stanoveno jinak.
6. V případě, že zákonný zástupce dítěte ukončí táborovou smlouvu před započetím tábora, nevzniká mu právo na vrácení ceny za tábor či její části a ani jej to nezbavuje povinnosti uhradit dlužnou cenu za tábor či její část, pokud se se spolkem písemně nedohodne jinak.

 

VII. Změna obchodních podmínek

1. Spolek je oprávněn provést změny a doplňky těchto obchodních podmínek. O navržené změně, obchodních podmínek je spolek povinen na přihlášce podepsaného zákonného zástupce dítěte vyrozumět elektronicky dle těchto podmínek alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn.
2. V případě, že na přihlášce podepsaný zákonný zástupce dítěte nejpozději 2 pracovní dny přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí spolku elektronicky na adresu detiapriroda@seznam.cz svůj nesouhlas, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí.
3. V případě, že na přihlášce podepsaný zákonný zástupce dítěte projeví nesouhlas se změnami uvedenými v tomto článku obchodních podmínek, řídí se právní vztah tou verzí obchodních podmínek, která byla účinná ke dni uzavření táborové smlouvy (okamžik akceptace přihlášky).

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů či dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

1. Spolek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a nařízením Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) zpracovává osobní údaje osob uvedených v přihlášce a obchodních podmínkách.
2. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou k dispozici ve směrnici spolku o zpracovávání osobních údajů, která je volně k dispozici na internetových stránkách spolku na adrese http://www.deti-priroda.cz/osobni-udaje.pdf.

 

IX. Ostatní a závěrečná ujednání

1. V případě, že zákonný zástupce vysílá na tábor více než jedno nezletilé dítě, posoudí se každá z přihlášek zvlášť a na každé nezletilé dítě vzniká táborová smlouva zvlášť. Za podmínek uvedených v přihlášce má zákonný zástupce nárok na slevu z ceny tábora na druhého pokrevního sourozence.
2. Spolek prohlašuje, že není podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku. Z tohoto důvodu není možné táborové smlouvy odstoupit v době 14 dnů od jejího uzavření podle § 1829 občanského zákoníku.
3. V otázkách výslovně neupravených v přihlášce, v těchto obchodních podmínkách a dalších dokumentech, které spoluutváření obsah táborové smlouvy, se použije právní řád České republiky, zejména pak ustanovení občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
4. Případné spory a nároky z této smlouvy jsou oprávněny projednávat a rozhodovat výlučně soudy České republiky. Obecným soudem spolku je Okresní soud v Přerově.
5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti k níže uvedenému datu a na přihlášce podepsaný zákonný zástupce dítěte svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

V Dolním Újezdu dne 20. 1. 2019
Verze 19.1

Martin Polák, v.r. předseda spolku

Mgr. Jan Grepl, v.r. vedoucí právního oddělení spolku

Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na následující elektronické adrese:
– Se zachováním hypertextových odkazů: http://deti-priroda.cz/wp-content/uploads/2019/02/Obchodni-podminky-2019.pdf

– Podepsané pověřenými osobami: http://deti-priroda.cz/op19-signed.pdf